Nollatoleranssi koulukiusaamiselle ja väkivallalle

Nimittelyä, syrjimistä, lyömistä. Päin naamaa, netissä, kotona, koulussa. Kouluissa esiintyyJukka_m edelleen liian paljon kiusaamista.

Tilanteeseen puuttumisen helpottamiseksi on tehty erilaisia ohjeistuksia, projekteja ja tutkimuksia. On KIVA-koulu hankkeita ja työryhmiä, vertaistukea sekä nettiohjeita. Hyvistä käytänteistä huolimatta liian usein lapsi tai nuori joutuu kärsimään kiusaamisesta. Ongelmia ei huomata ajoissa koulussa tai kotona. Usein lapset ja nuoret eivät puhu vaikeuksista ennen kuin tilanne on jo todella kärjistynyt.

Myös opettajia kiusataan eikä tämä ongelma ole mikään pieni.  Vuosittain kunnille aiheutuu arviolta 20 miljoonan euron kustannukset sairauslomien takia, joille opettajat ovat joutuneet jäämään kiusaamisen, väkivallan ja tapaturmien vuoksi. Tilastojen mukaan noin 10 000 opettajaa joutuu vuosittain väkivallan uhriksi.

Itse näen työsuojeluvaltuutettuna toimiessani jatkuvasti raportteja tilanteista, joissa opettaja on joutunut oppilaan taholta väkivallan kohteeksi. Kiusaamista on vaikeampi tilastoida. Opettajille kiusatuksi tulemisen myöntäminen on kova paikka siinä missä lapsellekin. Häpeän tunne vaivaa ja asia saatetaan pitää salassa. Tämä on väärä strategia. Kiusaaminen, niin lapsen kuin opettajankin, pitää nimenomaan tuoda julkiseksi, jotta siihen voidaan puuttua ja asia korjata.

Jokaisella, niin opettajalla kuin oppilaalla, pitää olla oikeus turvalliseen työpäivään koulussa. Kouluissa pitää pystyä entistä tehokkaammin ehkäisemään kiusaamista ja väkivaltatilanteita. Lasten ja nuorten osalta kodin ja koulun yhteistyötä tulee helpottaa. Vanhemmilla pitää olla riittävä tietous koulujärjestelmästä ja siitä, kuinka asioita hoidetaan. Epäasiallista kohtelua tulee välttää myös aikuisten välisessä kodin ja koulun yhteisessä kanssakäymisessä. Opettajan työnä on kantaa vastuu opetuksesta, kodin tehtävänä kantaa päävastuu kasvatuksesta – molempien tahojen tulee yhtäläisesti kantaa vastuu kiusaamisen kitkemisestä.

Koulumaailmassa nähdään koko kirjo siitä, millaisessa arvomaailmassa tällä hetkellä elämme. Koulukiusaamisen vastaisessa työssä tärkeimmässä asemassa ovat asenteet, jotka opitaan lapsesta lähtien. Jokaisen, niin oppilaan, vanhemman kuin opettajan on kannettava kortensa kekoon ja puututtava kiusaamiseen. Lapsi joka kiusaa koulussa ja jonka toimintaan ei ajoissa puututa, kiusaa aikuisenakin. Työpaikka- ja nettikiusaajien taustalta löytyy varmasti usein taustaa aiemmin koulukiusaajana toimimisesta. Tämä yhteiskunnalle vaarallinen ”urakehitys” on katkaistava mahdollisimman varhain.

Jukka Mölsä opettaja, Vantaa
SDP:n eduskuntavaaliehdokas
Maaliskuussa 2015