Koululla on merkitystä alueen eriytymiskehityksessä

Vantaan kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksissaan kaupungin arkkitehtuuria ja tulevaisuuden suunnitelmia.  Vantaalle rakennetaan vuosittain lähes 2000 uutta asuntoa. Näiden asuntojen sijoittelussa ja ympärille rakennettavan infrastruktuurin suunnittelussa on tärkeää keskittyä eriarvoisuuden vähentämiseen.

Asuinalueiden eriarvoistuminen asettaa asukkaat epätasa-arvoiseen asemaan jo pelkästään elinympäristöstä saatujen kokemuksien ja mahdollisuuksien osalta. Kärjistetysti voikin siis sanoa, että huonompiosainenkin voi paremmin hyvämaineisella asuinalueella kuin lähiössä, jossa työttömyysaste on korkealla ja vuokra-asuminen yleistä.

Kaupunginosien väliset erot ovat väistämättä kasvussa ja tämä näkyy esimerkiksi tiettyjen väestöryhmien keskittymisenä samoille asuinalueille.  Tämä kehityskulku tuo mukanaan haasteita niin palveluiden kuin myös koulutuksen ja oppimistuloksien tasavertaisuuden edistämiseen.

Koululla on suuri merkitys asuinalueen arvostukseen. Vantaalla lähikouluperiaatteen mukaisesti, kaikki oppilaat pyritään sijoittamaan kodin lähellä oleviin kouluihin. Asuinpaikan vaikutusta ei tästä syystä voida vähätellä koulun oppilasainesta tarkastellessa. Jos esimerkiksi koulussa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, tulee lähikouluperiaatteen oikeudenmukaisen toteutumisen kannalta koululla olla käytettävissään myös mittava määrä resursseja näiden tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen.

Vantaalla koulujen välisiä eroja on vielä toistaiseksi saatu pidettyä aisoissa niin sanotun positiivisen diskriminaatioon saadun rahoituksen voimin, mutta kuinka kauan tämä järjestelmä kantaa taloudellisesti vaikeina aikoina. Herää myös kysymys siitä, onko pelkkä resurssointi riittävä keino segregaation haittojen torjumisessa. Onko pidemmän päälle kestävä tilanne se, että joissain koulussa on esimerkiksi maahanmuuttajia yli puolet ja joissain ei juuri ollenkaan?

Voiko olla, että jos haluamme vantaalaisen koulutuksen perustuvan edelleen kaikille tasa-arvoisen ja laadukasta koulutusta tarjoavaan mahdollisuuteen, tulee meidän väistämättä pohtia kaupunkisuunnittelun ohella myös koulutuksen järjestämistä uudelleen alueellisen eriytymiskehityksen vastaisena keinona?

Toukokuussa 2015, Jukka Mölsä kaupunginvaltuutettu, sd